වැව රවුම  

Posted by උපේන්ද්‍ර හර්ෂණ ද සිල්වා in , ,වළා බැම්මට... ඉවුරෙ ගසකට
කියනු හැකිනම් පෙර දවස් ගැන
මැරුණු ඉපදුණු පෙම් කතන්දර
උන් කියාවිද දැන් මතක් කර
බංකු පොඩියට වද දිදී උන්
ඒ දවස් වල කිව් කතන්දර
ඇවිද යද්දී දැන් මතක් කර දෙන්න හැකිදෝ
කණට ළංකර
This entry was posted on Saturday, January 15, 2011 at Saturday, January 15, 2011 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 දෙනෙක් ගේ අදහස්

Post a Comment

ඔබේ අදහස් අපිට ශක්තියක්