මුවහත  

Posted by උපේන්ද්‍ර හර්ෂණ ද සිල්වා in , ,
යකඩ කටින් යටිගිරියෙන්
අපේ දුකට උන් විඳවපු.......
අවුරුද්දෙන් දින ගානක්
අපේ ජීවිත උන්ට පෙනුණු......
හීන දැකපු මාලිගාවේ
ආයෙත් උන් රජකරවපු
වළං පතුලේ කැඳ උගුරට
තුන් වේලම හිත හදාපු......
තැලෙන යකඩ දැක දැක උන්
ඒ යකඩෙම ඔප දමාපු
කැපෙන දවස ඈතක නෑ
මුවහත වැඩි උන් තියාපු..
This entry was posted on Saturday, January 15, 2011 at Saturday, January 15, 2011 and is filed under , , . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 දෙනෙක් ගේ අදහස්

Post a Comment

ඔබේ අදහස් අපිට ශක්තියක්