ආගමනය  

Posted by උපේන්ද්‍ර හර්ෂණ ද සිල්වා
ඇසි දිසි මානයෙන් ඔබ්බට අහන දකින අලුත් පරම්පරාවේ ආගමනය
This entry was posted on Thursday, January 13, 2011 at Thursday, January 13, 2011 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

0 දෙනෙක් ගේ අදහස්

Post a Comment

ඔබේ අදහස් අපිට ශක්තියක්