කෙලෙසක දෝ අම්මේ.......................  

Posted by නුවන් තිලංග in ,


                                               දරුවන්ටත් වස පොවා,මවත් වස බොයි .......(පුවතක්)                                                  කෙලෙසක දෝ අම්මේ...............
  

රතු ලේ බිදු කිරි කර දුන් අරුමයෙන්
නැළවිලි ගී කියා නැළවු දැතින්
හිස පිරි මැද නිදි කරවු සුරතින්
වස පිරවු බදුනක් පෙව්වේ
කෙලෙසක දෝ අම්මේ......