ඈ... මා....  

Posted by සෙනරත් බණ්ඩාර (සිංහල පද්‍ය රටා.....)

ඈ එයි මා වෙත
මා යයි ඈ හැර
යලි ඈ මා ලඟ
මා යලි ඈතක

ඈ සිත මා සිත
ගව් සිය ගානට
වෙන් වී දෙතැනක

ඈ අත මා අත
හෙමිහිට හෙමිහිට
පැටලී සයනෙක
This entry was posted on Thursday, June 02, 2011 at Thursday, June 02, 2011 . You can follow any responses to this entry through the comments feed .

1 දෙනෙක් ගේ අදහස්

හොඳ නිර්මාණයක් මල්ලී, ඔයාට ජයම පතනවා.

June 3, 2011 at 5:44 PM

Post a Comment

ඔබේ අදහස් අපිට ශක්තියක්